เกี่ยวกับบล็อก ประเพณีไทย

วัฒนธรรมประเพณี คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็นผลจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสังคม และมนุษย์กับธรรมชาติ จำแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ จิตใจ สังคม และวัตถุ มีการสั่งสมและ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง จากสังคมหนึ่งไปสู่อีกสังคมหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอย่างมีสุข สันติสุข และอิสรภาพ อันเป็นพื้นฐานแห่งอารยธรรมของมนุษยชาติ (ที่มา สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2535 )

บล็อก ประเพณีไทย จัดทำขึ้นโดย Khit Kaenphrom จัดทำขึ้นในโอกาสที่ thaiseoboard.com จัดการแข่งขัน seo คีย์เวิร์ด "ประเพณีไทย" ตามกระทู้นี้ การแข่งขัน SEO 2012 หลังจากแข่งขันเสร็จได้อัพเดทบล็อกเรื่อยมาเพื่อต้องการ เป็นแหล่ง รวบรวม วัฒนธรรมประเพณีของไทย หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ ก็ช่วยกันแบ่งปัน เพื่อเผยแพร่ และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย 

สำหรับท่านที่ต้องการนำเนื้อหาไปเผยแพร่ คุณมีเสรีภาพ :

ที่จะแบ่งปัน — ที่จะทำสำเนา แจกจ่าย และส่งงานดังกล่าวต่อไป
ที่จะเรียบเรียงใหม่ — ที่จะดัดแปลงงานดังกล่าว
แสดงที่มา — คุณต้องแสดงที่มาของงานดังกล่าว 
ไม่ใช้เพื่อการค้า — คุณไม่อาจใช้งานนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

ภาพบางภาพที่ปรากฏในบล็อกนี้อาจมีลิขสิทธิ์และไม่ได้แสดงที่มาไว้ กรุณาแจ้งแอดมินเพื่อทำการแก้ไข

หากมีข้อเสนอแนะ และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ประเพณี ท้องถิ่นของท่านได้ที่นี่