คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 งานกิจกรรมประเพณีสำหรับเด็ก

วันเด็กแห่งชาติในประเทศไทย ตรงกับวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ชดเชยในวันทำงานถัดไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกรัฐมนตรีไทย เริ่มต้นจัดงานวันเด็กครั้งแรกเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2498 และได้กำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2506 ได้มีมติเปลี่ยนแปลงวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พ.ศ. 2508 เป็นต้นมา

 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
วันเด็ก 2556 ภาพจาก สยามรัฐ

คำขวัญวันเด็ก เป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดยคำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2499 ในสมัยที่จอมพล ป. พิบูลสงครามดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และตั้งแต่ พ.ศ. 2502 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กให้ จึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

 คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

โดยปีนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ได้มอบคำขวัญ "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556"  และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดย คำขวัญวันเด็ก 2556 คือ

รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน

สำหรับวันเด็กแห่งชาติของไทยนั้น ถูกกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งในปี 2556 วันเด็กแห่งชาติ จะตรงกับวันที่ 12 มกราคม 2556

รัฐบาลเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ในชื่อ “งานวันเด็ก (children s day) ทำเนียบรัฐบาล” ภายใต้แนวคิด  “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” ซึ่งเป็นคำขวัญวันเด็กประจำปี 2556 ที่นายกรัฐมนตรีมอบให้กับเด็กและเยาวชน  ซึ่งมีการปรับรูปแบบการจัดงานให้ทันสมัย มีกิจกรรม 5 โซน คือ

1.โซนเรียนรู้ ภูมิใจ ตึกไทยคู่ฟ้า ซึ่งจะเปิดให้เด็กได้เข้าชมห้องทำงานต่าง ๆ ภายในตึกไทยคู่ฟ้า พร้อมนั่งเก้าอี้ทำงานของนายกรัฐมนตรี โดยเด็กที่เข้าชมจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋า “แห่งการเรียนรู้” ภายในบรรจุเครื่องเขียน และของที่ระลึกต่าง

2. โซนเรียนรู้ ร่วมใจ ก้าวไปในอาเซียน ซึ่งจัดแสดงความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558

3.โซน เรียนรู้ ร่วมพัฒนาเด็กไทย สดใสสู่อนาคต  มีการจัดนิทรรศการจำลองการเรียนรู้ของเด็กแต่ละช่วงวัย รวมกับกิจกรรมจากหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่ให้บริการด้านสุขภาพ การบริการทันตกรรม  การตัดผมฟรี เป็นต้น

4. โซน เรียนรู้ กว้างไกล  ใส่ใจเทคโนโลยี ซึ่งมีกิจกรรมด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและการศึกษาอย่างถูกต้องเหมาะสม

5.โซน อนาคตก้าวไกล ศักยภาพเด็กไทยน่าทึ่ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความสามารถ ซึ่งจะมีผู้ใหญ่ให้คำปรึกษา รวมทั้งเสริมสร้างและส่งเสริมเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีไทยได้ที่นี่ DoFollow