วัฒนธรรมประเพณีไทยกับประชาคมอาเซียน

ความหมายกว้างของ วัฒนธรรมประเพณี ได้แก่ ระบบความสัมพันธ์ทางสังคมที่ทำให้เราหมายรู้ได้ว่าควรทำอะไร ไม่ควรทำอะไร หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าเป็นสายใยของความหมาย ที่ให้เราทุกคนให้ดำรงอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสังคม

 วัฒนธรรมประเพณีไทย


ความสัมพันธ์ที่ดำรงอยู่มาเนิ่นนานก็ได้ตกผลึกเป็น ประเพณี และกลืนเข้าไปสู่ตัวเราเป็นวัตรปฏิบัติในชีวิตประจำวันซึ่งเราก็ดำเนินตามไปโดยอัตโนมัติ ระบบความหมายหรือวัฒนธรรมที่อยู่เบื้องหลังประเพณีและวัตรปฏิบัติจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบริบททางสังคมนั้นๆ

การเคลื่อนย้ายไหลเวียนของคนอาเซียนเข้ามาในสังคมไทยจะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่สำคัญสองด้าน ด้านแรกกลุ่มคนชาติอื่นจะรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้น พร้อมกับคนไทยกระจัดกระจายมากขึ้น ไม่ผูกพันตนเองกับ พื้นที่ใดๆ และที่สำคัญ ปัญหาความตึงเครียดในความสัมพันธ์ทางสังคมสูงขึ้น

ในบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นนี้ เชื่อได้ว่าวัฒนธรรมและประเพณี จะถูกทำให้เป็นการแสดงมากขึ้น ในนามของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม และเพื่อการท่องเที่ยว แต่ก็จะไม่ได้เอื้ออำนวยให้แก่การจัดความสัมพันธ์ทางสังคมเลยแม้แต่น้อย และวัฒนธรรมประเพณีย่อยของแต่ละกลุ่มในสังคมแยกย่อยจะขยายตัวมากขึ้น พลังของวัฒนธรรมที่เคยทำให้เราหมายรู้ได้ว่าควรทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในลักษณะเดิมก็หมดไป

เราจะทำอะไรได้บ้างในวันนี้เพื่อรับกับอนาคตความสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้คนมากขึ้น สิ่งที่ต้องทำก่อนก็คือศึกษาทำความเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมวัฒนธรรมให้ชัดเจน และจำเป็นต้องสร้างพลังของความรักและหวงแหนวัฒนธรรมไทยขึ้นมาโดยการให้วัฒนธรรมประเพณีอยู่ในชีวิตการดำรงชีวิตของผู้คน เราต้องสร้างการเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมกับเศรษฐกิจหรือการทำมาหากินให้มีพลัง ช่วยเสริมพลังด้านบวกให้แก่กลุ่มวัฒนธรรมย่อยสัมพันธ์กับสังคม และร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทย ต้องเป็นผู้ปลูกฝังวัฒนธรรมประเพณีให้กับเด็ก จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรม คุณธรรม  จริยธรรม  ก็จะทำให้คนในชาติเรียนรู้และซึมซับวัฒนธรรมต่างๆ  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และระหว่างประเทศ

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเพณีไทยได้ที่นี่ DoFollow